Loco Media Groep

Loco Media Groep

advertentie

Algemene voorwaarden


Loco Media Groep is een publieke lokale media-instelling en gevestigd in Wezep aan de Zuiderzeestraatweg 498, 8091 CT te Wezep.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door of namens Loco Media Groep worden geleverd. Onder Diensten wordt verstaan: alle (digitale) diensten die door of namens Loco Media Groep worden aangeboden.

1. Algemeen
 • Door onze diensten te gebruiken bent u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Uw eigen of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
 • Loco Media Groep kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Als één van deze bepalingen zijn rechtsgeldigheid zou verliezen, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2. Inhoud en aansprakelijkheid
 • Loco Media Groep neemt bij de totstandkoming van het media-aanbod alle journalistieke zorgvuldigheid in acht. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden in het media-aanbod zijn opgenomen of dat dit aanbod niet volledig is. Een keuze van de gebruiker op basis van ons aanbod is voor eigen rekening en risico.
 • Meningen die in het aanbod voorkomen hoeven niet gelijk te zijn aan de mening van de redactie van Loco Media Groep. De redactie van Loco Media Groep is ook niet aansprakelijk voor de uitingen die derden doen op de websites of andere diensten van Loco Media Groep. Als wordt verwezen door middel van een hyperlink is Loco Media Groep niet aansprakelijk voor de inhoud op de site of platform waarnaar wordt verwezen.
 • Loco Media Groep is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Loco Media Groep door de gebruiker (zoals bijvoorbeeld onbereikbaarheid van onze website of schade die zou voortvloeien uit het bijwonen van onze programma’s of deelname aan onze prijsvragen of acties) of voor schade die verband houdt met de inhoud van ons aanbod zoals hierboven bedoeld in 2.1 en 2.2, tenzij de schade het gevolg zou zijn van een grove schuld of opzet aan de zijde van Loco Media Groep.
3. Intellectuele eigendomsrechten
 • De intellectuele eigendomsrechten op het media-aanbod van Loco Media Groep (zoals bijvoorbeeld audiovisueel materiaal, sofware, teksten en foto’s) zijn van Loco Media Groep of van organisaties waarvan Loco Media Groep een licentie heeft gekregen om deze werken te kunnen gebruiken.
 • U mag het aanbod slechts voor privé gebruik gebruiken en nooit met een commercieel oogmerk. Dat betekent dat linken naar de website van Loco Media Groep mag in het kader van persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld Facebook). Ook is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van ons logo ten behoeve van linken of verwijzen is niet toegestaan.
 • Als u deelneemt aan een platform van Loco Media Groep geeft u met het plaatsen van uw bijdrage toestemming aan Loco Media Groep deze bijdrage onbeperkt openbaar te maken en te verveelvoudigen. U gebruikt bij deze bijdrage geen werken waar u geen recht op heeft en vrijwaart Loco Media Groep voor aanspraken van derde partijen als dit wel zo mocht blijken te zijn.
 • Loco Media Groep kan niet garanderen dat al de door u ingezonden bijdragen (bijvoorbeeld foto's en video’s) worden gebruikt en behoudt zich het recht voor om uw bijdrage zo nodig te redigeren.
4. Voorwaarden voor deelname aan platforms of een forum van Loco Media Groep
 • Voor deelnemers aan fora of andere vergelijkbare platforms van Loco Media Groep gelden de volgende voorwaarden:

het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen te plaatsen;

het is niet toegestaan om niet onderbouwde beschuldigingen of beweringen over andere gebruikers te plaatsen;

het is niet toegestaan om advertenties, commerciële of promotionele bijdragen te plaatsen;

het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van u zelf of anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

 • Berichten die, naar het oordeel van Loco Media Groep, niet in overeenstemming zijn met de hiervoor genoemde voorwaarden, kunnen door Loco Media Groep worden aangepast of verwijderd. Gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden kunnen van het betreffende platform worden verwijderd. Loco Media Groep kan dat zonder voorafgaand bericht doen en correspondeert hier niet over.
 • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum of vergelijkbaar platform, dienen alleen via contact tussen gebruiker en Loco Media Groep te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
5. Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen of vergelijkbare spelacties
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deelname aan de spellen en acties impliceert dat akkoord wordt gegaan met de actievoorwaarden van Loco Media Groep.
 • Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Loco Media Groep, het Internet- en reclamebureau, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.
 • Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.
 • Een prijs die u via Loco Media Groep wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • In het geval dat aan een huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen hangen en als deze adressen één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.
 • Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten.
 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. Loco Media Groep mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 • Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.
 • De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon. Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 • Loco Media Groep behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.
 • De winnaars zullen per post, mail, telefoon of social media bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Loco Media Groep kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.
 • De prijs dient binnen enkele dagen na bekendmaking van de winnaar afgehaald te worden bij de studio van Loco Media Groep (Zuiderzeestraatweg 498 in Wezep), tenzij anders vermeld.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Loco Media Groep, tenzij dit in aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld.
 • Loco Media Groep kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
 • Loco Media Groep behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.
 • Loco Media Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 • Winnaars van een prijs ter waarde van €200 of meer kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met spelletjes van Loco Media Groep.
6.Voorwaarden voor het bijwonen van opnamen van programma’s en/of evenementen van Loco Media Groep
 • U bent verplicht de aanwijzingen van Loco Media Groep tijdens de opname en/of het evenement direct en strikt op te volgen.
 • Verstoring van de opname of het evenement is niet toegestaan. Het is ook verboden om tijdens opnamen of evenementen promotionele acties (reclame-uitingen) te organiseren of daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt volledig op u vergoed.
 • Per opname of evenement kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld
 • LocoTV
 • LocoFM

Elburg Vischmarkt

Elburg Haven

advertentie